English-Vietnamese Dictionary
◊ THURIFY
◊thurify
▫ động từ
▪ dâng hương; lắc bình hương (ở giáo đường)
English Dictionary
◊ THURIFY
thurify
v : perfume esp. with a censer [syn: {cense}, {incense}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN PURIFY?
◊purify
▪ Làm sạch, xử lý.
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN PURIFY?
Purify
A debugging tool from Pure Software.
 thumb  thumbnail  thunk  tia  tick