English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ECCHONDROMA?
◊ecchondroma
▫ danh từ
▪ (y học) bệnh mềm xương
 tibit  tibury  tic  tick  ticker 
English Dictionary
◊ TICHODROMA
Tichodroma
n : wall creepers; in some classifications placed in family
Sittidae [syn: {Tichodroma}, {genus Tichodroma}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TICHODROME?
◊tichodrome
▫ danh từ giống đực
▪ (động vật học) chim vách đá
 tibia  tibial  tic  tichodrome  ticket