English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TITLIST?
◊titlist
▫ danh từ
▪ nhân vật có chức tước; chức vị
 tiffany  tiffin  tig  tige  tiger 
English Dictionary
◊ TIFLIS
Tiflis
n : the capital and largest city of Georgia on the Kura river
[syn: {Tbilisi}, {Tiflis}, {capital of Georgia}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TAILLIS?
◊taillis
▫ danh từ giống đực
▪ bãi cây nhỏ, khu rừng chặt
 tiers-point  tif  tiffe  tige  tigelle