English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FILM-CUTTER?
◊film-cutter
▫ danh từ
▪ người lên phim
English Dictionary
◊ TILE CUTTER
tile cutter
n : a tool for cutting floor tiles
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DISK CUTTER?
◊disk cutter
máy đánh rạch kiểu đĩa