English-Vietnamese Dictionary
◊ TIN LIZZIE
◊tin lizzie /'lizi/
▫ danh từ
▪ (từ lóng) ô tô loại rẻ tiền ((cũng) tin lizzie)