English-Vietnamese Dictionary
◊ TIN-BEARING
◊tin-bearing /'tin,beзriŋ/
▫ tính từ
▪ có chứa thiếc
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN CONE-BEARING?
cone-bearing
adj : of or relating to or part of trees or shrubs bearing cones
and evergreen leaves [syn: {coniferous}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN GAS-BEARING?
◊gas-bearing
(có) chứa khí, có tích khí