English-Vietnamese Dictionary
◊ TOOTLE
◊tootle /'tu:tl/
▫ nội động từ
▪ thổi (sáo, kèn...)
English Dictionary
◊ TOOTLE
tootle
n : sound of tooting softly and repeatedly as on a flute
v : toot continuously; as of a car horn
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN BOOTLEG?
◊bootleg
lỗ mìn câm, lỗ mìn không nổ