English-Vietnamese Dictionary
◊ TOOTSIE
◊tootsie
▫ danh từ
▪ (từ lóng) cưng, em cưng
 toothy  tootle  tootsie  tootsy  top 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BOOTIE?
bootie
n : soft and wool; for babies [syn: {bootee}, {bootees}, {booties}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ZOOPSIE?
◊zoopsie
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) ảo thị động vật
 tonton  tonture  tonus  top  topaze