English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TOPOGRAPHIC?
◊topographic /,topз'græfik/ (topographical) /,topз'græfikзl/
▫ tính từ
▪ (thuộc) đo vẽ địa hình
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TOPOGRAPHIC?
topographic
adj : concerned with topography; "a topographical engineer"; "a
topographical survey"; "topographic maps" [syn: {topographical}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ TOPOGRAPHIC MAP
◊topographic map
bản đồ địa hình