French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRACHÉO-BRONCHITE?
◊trachéo-bronchite
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) viêm khí phế quản