English-Vietnamese Dictionary
◊ TRACKER DOG
◊tracker dog
▫ danh từ
▪ chó nghiệp vụ (chó dùng để lần theo dấu vết bọn tội phạm )
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN CRACKER BOX?
cracker box
n : a crate used for packing crackers