English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRACTION-ENGINE?
◊traction-engine /'træk∫n,endЗin/
▫ danh từ
▪ máy kéo
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRACTION ENGINE?
traction engine
n : steam-powered locomotive for drawing heavy loads along
surfaces other than tracks
French-Vietnamese Dictionary
◊ TRACTIONNAIRE
◊tractionnaire
▫ danh từ giống đực
▪ (đường sắt) nhân viên đoạn đầu máy