English-Vietnamese Dictionary
◊ TRADED AND NON-TRADED (GOODS)
◊Traded and non-traded (goods)
▪ (Econ) Hàng ngoại thương và phi ngoại thương.