English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN FEED WATER PUMP?
◊feed water pump
máy bơm cấp nước
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ TREATED WATER PUMP
◊treated water pump
▪ Bơm nước sạch, bơm nước sau khi xử lý, bơm nước vào mạng.