French-Vietnamese Dictionary
◊ WATER-BALLAST
◊water-ballast
▫ danh từ giống đực
▪ (hàng hải) khoang nước dằn (chứa nước ngọt hay làm đồ dằn cho tàu)