English-Vietnamese Dictionary
◊ WEATHER-BEATEN
◊weather-beaten /'weðз,bi:tn/
▫ tính từ
▪ lộng gió (bờ biển)
▪ sạm nắng (da); dày dạn phong sương (người)
▪ hỏng nát vì mưa gió
English Dictionary
◊ WEATHER-BEATEN
weather-beaten
adj 1: tanned and coarsened from being outdoors; "a weather-beaten
face"
2: worn by exposure to the weather; "a house of weathered
shingles" [syn: {weatherworn}, {weathered}]