English-Vietnamese Dictionary
◊ WEATHER-BOARD
◊weather-board
▫ danh từ
▪ ván nghiêng để ngăn không cho mưa gió lọt vào (nhất là ván đóng ở chân cửa)
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN WEATHER-BEATEN?
weather-beaten
adj 1: tanned and coarsened from being outdoors; "a weather-beaten
face"
2: worn by exposure to the weather; "a house of weathered
shingles" [syn: {weatherworn}, {weathered}]