German-Vietnamese Dictionary
◊ WEBEKANTE
◊die Webekante
▪ {list} trạng thái nghiêng, mặt nghiêng, mép vải, dải, mép vải nhét khe cửa, hàng rào bao quanh trường đấu, trường đấu, vũ đài, danh sách, sổ, bản kê khai