English-Vietnamese Dictionary
◊ WELLINGTONIA
◊wellingtonia
▫ danh từ
▪ (thực vật) cây cù tùng
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DARLINGTONIA?
Darlingtonia
n : one species: California pitcher plant [syn: {Darlingtonia},
{genus Darlingtonia}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ WELLINGTONIA
◊wellingtonia
▫ danh từ giống đực
▪ (thực vật học) cây cù tùng khổng lồ