French-Vietnamese Dictionary
◊ DIDACTIQUE
◊didactique
▫ tính từ
▪ (để) dạy học
◦ Matériel didactique đồ dùng dạy học
▪ chuyên môn (từ ngữ)
▫ danh từ giống cái
▪ lý luận dạy học