French-Vietnamese Dictionary
◊ ONIROMANCIEN
◊oniromancien
▫ danh từ giống đực
▪ người đoán mộng