Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪ ĐỆM
◊từ đệm
▪ (ngôn ngữ) mot introductif; mot incident.
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TẤM ĐỆM?
◊tấm đệm
▪ подкладка;
▪ накладка